Нашите цели:

.1

Идентифициране и елиминиране на проблематични и ненужни опаковки чрез редизайн, иновации и алтернативни модели на доставка

.2

100% от пластмасовите опаковки да бъдат рециклируеми, да могат да бъдат употребявани повторно, където е подходящо, или да бъдат компостируеми, като това да е изключение при ясно дефинирани предпоставки

.3

Ефективна подкрепа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, тяхното сортиране и рециклиране за постигане на най-малко 55% рециклиране от пуснатите на пазара пластмасови опаковки, декларирани към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки

.4

Стремеж към постигане на средно 30% рециклирана пластмаса в опаковките от пуснатите на пазара в съответствие със законовите и технологичните изисквания и когато това е практически възможно за съответните продукти

.5

Повишаване на информираността и ангажираността на потребителите в областта на повторната употреба, разделното събиране, рециклирането и намаляване на замърсяването с пластмаси

Актуално

Работната група за въвеждане на депозитна система в България проведе среща за запознаване с опита на румънски експерти, участвали при въвеждането на депозитната система в Румъния. Срещата се проведе с участието […]
До 2029 г. на територията на ЕС следва да бъдат изградени депозитни системи за връщане на празни пластмасови бутилки. В 17-те европейски страни, които вече имат подобна система, се регистрира висока събираемост. […]
Министерският съвет прие Постановление за създаване на Съвет за кръгова икономика. Съветът за кръгова икономика е постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за координация на органите на изпълнителната власт по […]

Учредители: