Въпреки, че бележи значителен напредък, разделното събиране на опаковките (вкл. пластмасовите) и тяхното рециклиране трябва да стане по-ефективно и да осигурява материал за повторно влагане в производството на продукти.

Данни на евростат тона 2010=100 %
Пластмасови опаковки – тона 2017 2018 2019 2018 2019
Образувани отпадъци = Пуснати на пазара опаковки 119962 131359 162921 160.2 198.7
Оползотворяване 78416 77894 82465 228.4 241.8
Рециклиране 77771 77718 82464 231.6 245.8
Рециклиране в страната : 74920 81948
Рециклиране в друга страна от ЕС : : 357
относителен дял от пуснатите на пазара опаковки %
Образувани отпадъци = Пуснати на пазара опаковки 100 100 100
Оползотворяване 65.4 59.3 50.6
Рециклиране 64.8 59.2 50.6
Рециклиране в страната 57.0 50.3
Рециклиране в друга страна от ЕС 0.2

Както се вижда от таблицата, пуснатите на пазара опаковки от пластмаса нарастват с около 100% спрямо 2010 г., докато рециклираните нарастват с около 150%.

Въпреки това, както се вижда от графиката, пуснатите на пазара опаковки от пластмаса нарастват доста по-бързо от обхванатите в организациите по оползотворяване. Макар да функционират с въвеждането на европейските изисквания от 2004 г., оказва се, че около 80 хил. тона опаковки (за 2019 г.) не са в обхвата на разделното събиране и рециклиране.

Ето защо, пластмасовите отпадъци и замърсяването привлякоха вниманието на отговорния бизнес за да се осигури материал за рециклиране.

Нито една организация не може да реши това сама. Затова производителите на опаковани стоки, организациите по оползотворяване, производителите на опаковки, търговията на дребно и всички отговорни бизнеси, правителство, местна администрация  се обединяват в Пластик пакта за сътрудничество и съгласувани действия към кръгов процес на пластмаси в България.