Кръговата икономика се основава на три принципа:

  1. Елиминирайте отпадъците и замърсяването

Първият принцип на кръговата икономика е премахването на отпадъците и замърсяването. В момента икономиката ни работи в система „вземи-направи-отпадък“. Взимаме суровини от Земята, правим продукти от тях и в крайна сметка ги изхвърляме като отпадък. Голяма част от тези отпадъци завършват в депата или инсинераторите и се губят. Тази система не може да работи в дългосрочен план, защото ресурсите на нашата планета са ограничени.

За много продукти на пазара няма по-нататъшен път, след като бъдат използвани. Те са проектирани да бъдат за еднократна употреба. Въпреки че понякога изглежда, че отпадъците са неизбежни в определени ситуации, отпадъците всъщност са резултат от избора на дизайн.

В кръговата икономика спецификацията за всеки дизайн е материалите да влизат отново в икономиката в края на употребата им. Правейки това, ние вземаме линейната система „вземане-производство-отпадък“ и я правим кръгова.

Много продукти могат да се разпространяват, като се поддържат, споделят, използват повторно, ремонтират, преработват и, като последна мярка, се рециклират. Храни и други биологични материали, които са безопасни за връщане в природата, могат да регенерират земята, като подхранват производството на нови храни и материали.

С фокус върху дизайна, можем да премахнем концепцията за отпадъци.

  1. Циркулирайте продукти и материали (при най-високата им стойност)

Вторият принцип на кръговата икономика е да се циркулират продукти и материали на най-високата им стойност. Това означава запазване на материалите в употреба или като продукт, или, когато вече не може да се използва, като компоненти или суровини. По този начин нищо не се превръща в отпадъци и присъщата стойност на продуктите и материалите се запазва.

Има редица начини, по които продуктите и материалите могат да бъдат държани в обращение и е полезно да се помисли за два основни цикъла – технически цикъл и биологичен цикъл. В техническия цикъл продуктите се използват повторно, ремонтират, преработват и рециклират. В биологичния цикъл биоразградимите материали се връщат на земята чрез процеси като компостиране и анаеробно смилане.

Технически цикъл

Най-ефективният начин за запазване на стойността на продуктите е да ги поддържате и използвате повторно. Вземете телефона, например: той е много по-ценен като телефон, отколкото като купчина компоненти и материали. Така че първите стъпки в техническия цикъл са насочени към запазване на продуктите цели, за да запазят максималната възможна стойност. Това може да включва бизнес модели, базирани на споделяне, така че потребителите да получат достъп до продукт, вместо да го притежават, и повече хора да го използват с течение на времето. Това може да включва повторна употреба чрез препродажба. Това може да означава цикли на поддръжка, ремонт и обновяване.

В крайна сметка, когато продуктът вече не може да се използва, неговите компоненти могат да бъдат преработени. Частите, които не могат да бъдат преработени, могат да бъдат разбити на съставните им материали и рециклирани. Докато рециклирането е опция в краен случай, тъй като това означава, че вградената стойност в продуктите и компонентите се губи, то е жизненоважно като последна стъпка, която позволява на материалите да останат в икономиката и да не се окажат като отпадък.

Биологичен цикъл

Биоразградимите материали, които не могат да бъдат използвани повторно, като някои хранителни странични продукти, могат да бъдат върнати обратно в икономиката в биологичния цикъл. Чрез компостиране или анаеробно смилане на органични материали, ценни хранителни вещества, като азот, фосфор, калий и микроелементи, могат да бъдат използвани за подпомагане на регенерирането на земята, така че да можем да отглеждаме повече храна или възобновяеми материали като памук и дърво.

Някои продукти, като памучно облекло или дървени мебели, могат да се разпространяват както в техническия, така и в биологичния цикъл. Те могат да бъдат поддържани, използвани повторно, ремонтирани и понякога дори рециклирани, но в крайна сметка могат да бъдат върнати в биологичния цикъл, от който са дошли. Компостирани или анаеробно усвоени, те могат да подхранват почвата за отглеждане на нов памук или дърво.

Дизайнът е ключът към успеха

За да могат продуктите да се разпространяват успешно в биологичния или техническия цикъл, от съществено значение е те да са проектирани с оглед на евентуалното им циркулиране. В настоящата ни икономика има много продукти, които не могат да бъдат циркулирани в нито един цикъл и, в крайна сметка, се оказват отпадък. Има продукти, които сливат технически и биологични материали по такъв начин, че не можем да ги разделим и да ги циркулираме – например, текстил, който смесва естествени и пластмасови влакна.

Ако дизайнерите мислеха как техният продукт би могъл да се впише в техническите или биологичните цикли след употреба, този продукт би могъл да бъде направен с предвид този по-нататъшен път. Например, продуктите, предназначени за технически цикли, биха се възползвали от това, че са лесни за ремонт и поддръжка, лесни за разглобяване и изработени от модулни компоненти, които могат да бъдат заменени. Те биха могли да бъдат достатъчно издръжливи, за да издържат на износването на много потребители. И те биха могли да бъдат направени от материали, които лесно се рециклират.

Ако продукти като дървени мебели бяха проектирани – както и да бъдат лесни за поддръжка и ремонт – с оглед на биологичния цикъл, техните биоразградими материали (като дърво) биха били лесно отделени от техническите им материали (като винтове) и ако лепила и бои бяха използвани, те биха били биоразградими. Други продукти, като контейнери за храна за вкъщи, могат да бъдат проектирани да бъдат компостируеми след една употреба, така че да увеличат шансовете хранителните остатъци, които съдържат, да се върнат в почвата.

  1. Регенерирайте природата

Третият принцип на кръговата икономика е да се регенерира природата. Преминавайки от линейна икономика „вземане-направи-отпадък“ към кръгова икономика, ние подкрепяме естествените процеси и оставяме повече място на природата да процъфтява.

От екстракция до регенерация

Премествайки нашата икономика от линейна към кръгова, ние изместваме фокуса от добив към регенерация. Вместо непрекъснато да деградираме природата, ние изграждаме природен капитал. Ние използваме земеделски практики, които позволяват на природата да възстанови почвите и да увеличи биоразнообразието и да върне биологичните материали на земята. Понастоящем повечето от тези материали се губят след употреба и земята, използвана за отглеждането им, е изчерпана от хранителни вещества.

Ако преминем към регенеративен модел, започваме да подражаваме на естествените системи. В природата няма отпадъци. Когато лист падне от дърво, той храни гората. В продължение на милиарди години природните системи са се регенерирали. Отпадъкът е човешко изобретение.

Хранително-вкусовата промишленост

Очевидното място, от което да започнете, когато преминете към икономика, която регенерира природата, е хранително-вкусовата промишленост. Начинът, по който произвеждаме храни днес, е важен двигател както на изменението на климата, така и на загубата на биологично разнообразие. Той разчита на постоянно нарастващи количества синтетични торове, пестициди, изкопаеми горива, прясна вода и други ограничени ресурси. Те са източник на замърсяване и увреждане на екосистемите и човешкото здраве.

Произвеждайки нашата храна регенеративно, фокусът е върху подобряването на здравето на почвата. Регенеративните земеделски практики могат значително да намалят емисиите на парникови газове от производството на храни чрез намаляване на зависимостта от синтетични суровини и чрез изграждане на здрави почви, които абсорбират, а не отделят въглерод. Освен че помагат за възстановяването на естествения въглероден цикъл, здравите почви са по-способни да задържат вода, намалявайки въздействието на сушите и са по-способни да абсорбират вода, намалявайки риска от наводнения.

Тези регенеративни практики за производство на храни включват агроекология, консервационно земеделие и агролесовъдство (отглеждане на дървета около или сред култури или пасища). Това води до земеделска земя, която повече наподобява естествените екосистеми като гори и местни пасища, осигурявайки местообитание за широк спектър от организми, като по този начин увеличава биоразнообразието. Чрез намаляване на нуждата от синтетични суровини и пестициди, опрашителите и микробите в почвите, които са от съществено значение за поддържането на здрави екосистеми, могат да процъфтяват.

Повече пространство за природата

В допълнение към хранителната система има и други ползи за естествените екосистеми чрез приемането на кръгова икономика. Чрез поддържане на продукти и материали в употреба, се изисква по-малко земя за снабдяване на първични суровини, например от мини. Ако постепенно отделим икономическата дейност от добива на материали, като поддържаме материалите в обращение след употреба, все повече и повече земя могат да бъдат върнати в природата и може да се случи повторно оживяване.

В кръговата икономика земята, предназначена за снабдяване с материали, все повече ще бъде фокусирана върху възобновяеми ресурси, отглеждани по регенеративен начин, а не върху добива на ограничени материали, които все повече ще остават в обращение. Всичко това ще бъде подкрепено от преход към 100% възобновяема енергия, произведена с помощта на инфраструктура, предназначена за повторна употреба, ремонт, преработка и рециклиране.

Справяне с изменението на климата

Само преходът към възобновяема енергия ще се справи само с 55% от глобалните емисии на парникови газове. Останалото идва от начина, по който произвеждаме и използваме продукти и храни, и управляваме земята – ето къде идва кръговата икономика. Икономическите, здравните и екологичните ползи от кръговата икономика само за храна биха били на стойност 2,7 трилиона щатски долара годишно до 2050 г. Приемайки принципите на кръговата икономика, хранително-вкусовата промишленост може да намали наполовина своите прогнозни емисии на парникови газове през 2050 г.